Измене у програмима за такмичења 2023/2024.

Програм такмичења Књижевна олимпијада је измењен за 2023/2024. школску годину. Цео програм такмичења Књижевна олимпијада за ОШ и СШ можете видети испод или преузети овде основна школа, средња школа. Ове измене ће бити објављене у Информатору са предстојећег, 65. Републичког зимског семинара. Програм Такмичења из српског језика и језичке културе остаје непромењен и можете га пронаћи у Информатору са 64. Републичког зимског семинара.

ОСНОВНА ШКОЛА

ПЕТИ РАЗРЕД

Изостављена су поједина дела предвиђена Наставним програмом за пети разред основног образовања и васпитања: дела обухваћена допунским избором, научнопопуларни и информативни текстови, као и поједина дела предвиђена Програмом између којих је могућ одабир за обраду.

ЛИРИКА

 1. Народна лирска митолошка песма: Вила зида град
 2. Народна лирска песма о раду: Јабланова моба
 3. Народна лирска породична песма: Највећа је жалост за братом
 4. Душан Васиљев: Домовина
 5. Војислав Илић: Зимско јутро
 6. Десанка Максимовић: Сребрне плесачице
 7. Пеђа Трајковић: Кад књиге буду у моди

ЕПИКА

 1. Народна шаљива приповетка: Еро с онога свијета
 2. Народна новела: Дјевојка цара надмудрила
 3. Милован Глишић: Прва бразда
 4. Стеван Сремац: Чича Јордан (одломак)
 5. Бранко Ћопић: Поход на Мјесец
 6. Иво Андрић: Мостови
 7. Данило Киш: Дечак и пас
 8. Антон Павлович Чехов: Шала
 9. Епске народне песме (о Немањићима и Мрњавчевићима – преткосовски тематски круг: Свети Саво, Женидба Душанова, Урош и Мрњавчевићи)
 10. Kратке фолклорне форме (питалице, брзалице, пословице, загонетке)
 11. Бранислав Нушић: Хајдуци
 12. Марк Твен: Доживљаји Тома Сојера
 13. Игор Коларов: Аги и Ема

ДРАМА

 1. Бранислав Нушић: Кирија

Књижевни термини и појмови

Песник и лирски субјекат.

Мотиви и песничке слике као елементи композиције лирске песме.

Врста строфе према броју стихова у лирској песми: катрен.

Врста стиха по броју слогова (десетерац и осмерац).

Одлике лирске поезије: сликовитост, ритмичност, емоционалност.

Стилске фигуре: епитет, ономатопеја, персонификација, поређење.

Врсте ауторске и народне лирске песме: описне (дескриптивне), родољубиве (патриотске); митолошке, песме о раду (посленичке) и породичне.

Писац и приповедач.

Облици казивања: приповедање у првом и трећем лицу.

Фабула: низање догађаја, епизоде, поглавља.

Карактеризација ликова – начин говора, понашање, физички изглед, животни ставови, етичност поступака.

Врсте епских дела у стиху и прози: епска народна песма, бајка.

(народна и ауторска), новела (народна и ауторска), шаљива народна прича.

Позоришна представа и драма.

Чин, појава, лица у драми, драмска радња. Сцена, костим, глума, режија.

Драмске врсте: једночинка, радио-драма.

ШЕСТИ РАЗРЕД

Изостављена су поједина дела предвиђена Наставним програмом за шести разред основног образовања и васпитања: дела обухваћена допунским избором, научнопопуларни и информативни текстови, као и поједина дела предвиђе­на Програмом између којих је могућ одабир за обраду.

ЛИРИКА

 1. Ђура Јакшић: Вече
 2. Јован Дучић: Село
 3. Мирослав Антић: Плава звезда
 4. Алекса Шантић: О, класје моје
 5. Десанка Максимовић: Грачаница
 6. Војислав Илић: Свети Сава
 7. Стеван Раичковић: Хвала сунцу, земљи, трави
 8. Милован Данојлић: Овај дечак зове се Пепо Крста
 9. Сергеј Јесењин: Песма о керуши

ЕПИКА

 1. Народна епска песма: Смрт Мајке Југовића
 2. Народна епска песма: Цар Лазар и царица Милица
 3. Народна епска песма: Марко Краљевић укида свадбарину
 4. Петар Кочић: Јаблан
 5. Исидора Секулић: Буре
 6. Бранко Ћопић: Чудесна справа
 7. Иво Андрић: Аска и вук
 8. Антон Павлович Чехов: Вањка
 9. Бранислав Нушић: Аутобиографија (одломци из акредитованих читанки)
 10. Анђела Нанети: Мој дека је био трешња
 11. Бранко Ћопић: Орлови рано лете

ДРАМА

 1. Коста Трифковић: Избирачица (одломак)

Књижевни термини и појмови

Врста строфе према броју стихова у лирској песми: дистих; терцет; врста стиха по броју слогова (лирски и епски десетерац).

Одлике лирске поезије: нагласак речи и ритам; рима – парна, укрштена, обгрљена; улога риме у обликовању стиха.

Стилске фигуре: контраст, хипербола.

Врсте ауторске и народне лирске песме: социјалне песме, дитирамб, елегија; обредне песме (коледарске, краљичке, додолске, божићне).

Основна тема и кључни мотиви.

Облици казивања: нарација (хронолошко приповедање), описивање, дијалог, монолог.

Фабула/радња, редослед догађаја.

Врсте епских дела: приповетка, роман.

Културно-историјско предање (нпр. Смрт Марка Краљевића)

Драмске врсте: комедија – основне одлике.

Монолог и дијалог у драми.

Дидаскалије, реплике.

Етапе драмске радње (заплет и расплет).

СЕДМИ РАЗРЕД

Школски ниво такмичења из књижевности подразумеваће наставно градиво 5. и 6. разреда из области Књижевност, као и савладане садржаје из 7. разреда до краја првог полугодишта, закључно са децембром.

Општински ниво такмичења обухватиће и градиво предвиђено за јануар и фебруар. За окружни ниво такмичења потребно је да ученици изуче и дела планирана за март предлогом распореда градива. За републички ниво такмичења ученици ће припремити градиво седмог разреда до пролећног распуста, уз познавање раније обрађеног градива у петом и шестом разреду другог циклуса основног образовања и васпитања.

Изостављена су поједина дела предвиђена Наставним програмом за седми разред основног образовања и васпитања: дела обухваћена допунским избором, научнопопуларни и информативни текстови, као и поједина дела предвиђена Програмом између којих је могућ одабир за обраду.

Познавање књижевних термина испитиваће се и на познатим и на ученицима непознатим текстовима, датим у краћем одломку или у форми реченице у задатку.

Општински ниво такмичења

 1. Мирослав Антић: Плави чуперак (избор), Шашава књига (избор)
 2. Рабиндранат Тагоре: Папирни бродови
 3. Десанка Максимовић: Крвава бајка
 4. Стеван Раичковић: После кише
 5. Вислава Шимборска: Облаци
 6. Антоан де Сент Егзипери: Мали Принц
 7. Народне бајке: Међедовић, Чудотворни прстен, Златоруни ован
 8. Петар Кочић: Кроз мећаву
 9. Ана Франк: Дневник Ане Франк (одломак)
 10. Алфонс Доде: Последњи час
 11. Душан Ковачевић: Свемирски змај
 12. Свети Сава у књижевности: одломак из Житија Светог Си­меона(o опроштају оца од сина); избор из народних прича и предања (на пример Свети Сава и ђаво, леген­де о Светом Сави); избор из ауторске поезије о Светом Сави (Матија Бећковић: Прича о Светом Сави)
 13. Пословице; изреке; питалице; загонетке.

Окружни ниво такмичења

 1. Михајло Пупин: Са пашњака до научењака (одломак)
 2. Милан Ракић: Божур
 3. Епске народне песме покосовског тематског круга (Смрт војводе Пријезде, Диоба Јакшића)
 4. Владислав Петковић Дис: Међу својима
 5. Милутин Бојић: Плава гробница
 6. Милош Црњански: Наша небеса (Крф, плава гробница –одломак)
 7. Епске народне песме о хајдуцима (Мали Радојица,Стари Вујадин, Старина Новак и кнезБогосав)
 8. Јанко Веселиновић: Хајдук Станко (одломци из акредитованих читанки)

Републички ниво такмичења

 1. Епске народне песме о ускоцима (Иво Сенковић и ага од Рибника, Ропство Јанковић Стојана)
 2. Стефан Митров Љубиша: Кањош Мацедоновић (одломак)
 3. Јован Стерија Поповић: Покондирена тиква
 4. Јован Јовановић Змај: Јутутунска јухахаха
 5. Радоје Домановић: Вођа (одломак)
 6. Јован Дучић: Подне

Књижевни термини и појмови

Опкорачење.

Рефрен.

Цезура.

Везани и слободни стих.

Ауторске лирске песме: рефлексивна и сатирична песма.

Језичко-стилска изражајна средства: метафора, алегорија, градација, симбол, словенска антитеза, фигуре понављања (асонанца и алитерација).

Функција мотива у композицији лирске песме.

Песма у прози.

Фабула и сиже.

Статички и динамички мотиви.

Композиција.

Епизода.

Идејни слој књижевног текста.

Хумор, иронија и сатира.

Врсте карактеризације књижевног лика.

Унутрашњи монолог.

Хронолошко и ретроспективно приповедање.

Дневник.

Путопис.

Аутобиографија.

Легендарна прича.

Предања о постанку бића, места и ствари.

Афоризам.

Пословице, изреке; питалице; загонетке.

Драмска радња; етапе драмске радње: увод, заплет, врхунац, перипетија, расплет.

Драмска ситуација.

Драма у ужем смислу.

ОСМИ РАЗРЕД

Школски ниво такмичења из књижевности подразумеваће наставно градиво 5, 6. и 7. разреда из области Књижевност, као и савладане садржаје из 8. разреда до краја првог полугодишта, закључно са децембром.

Општински ниво такмичења обухватиће и градиво предвиђено за јануар и фебруар. За окружни ниво такмичења потребно је да ученици изуче и дела планирана за март предлогом распореда градива. За републички ниво такмичења ученици ће припремити градиво осмог разреда у целости, уз познавање раније обрађеног градива у разредима другог циклуса основног образовања и васпитања.

Изостављена су поједина дела предвиђена Наставним програмом за осми разред основног образовања и васпитања: дела обухваћена допунским избором, научнопопуларни и информативни текстови, као и поједина дела предвиђена Програмом између којих је могућ одабир за обраду.

Познавање књижевних термина испитиваће се и на познатим и на ученицима непознатим текстовима, датим у краћем одломку или у форми реченице у задатку.

Општински ниво такмичења

 1. Доситеј Обрадовић: Живот и прикљученија
 2. Народне епске песме: Почетак буне против дахија, Бој на Мишару, Бој на Чокешини
 3. Вук Стефановић Караџић: Житије Ајдук Вељка Петровића,О народним певачима
 4. Прота Матеја Ненадовић: Мемоари (одломак)
 5. Ђура Јакшић: Отаџбина
 6. Симо Матавуљ: Пилипенда
 7. Лаза Лазаревић: Све ће то народ позлатити
 8. Момчило Настасијевић: Труба
 9. Бранимир Ћосић: Покошено поље (одломак из поглавља „Читава једна младост”)
 10. Данило Киш: Ноћ и магла
 11. Милош Црњански: Сеобе I (одломак)
 12. Клод Кампањ: Збогом мојих петнаест година

Окружни ниво такмичења

 1. Петар II Петровић Његош: Горски вијенац (одломак Бадње вече)
 2. Јован Јовановић Змај: Ђулићи (избор); Светли гробови
 3. Бранко Радичевић: Ђачки растанак (одломци из акредитованих читанки)
 4. Народне лирске љубавне песме: Српска дјевојка, Љубавни растанак
 5. Народна епско-лирска песма: Женидба Милића Барјактара
 6. Десанка Максимовић: Пролетња песма и Опомена
 7. Васко Попа: Очију твојих да није
 8. Марина Цветајева: Месечев сјај

Републички ниво такмичења

 1. Петар Кочић: Јазавац пред судом(одломак)
 2. Иво Андрић: Избор приповедака о деци (Деца, Књига, Панорама)
 3. Иван В. Лалић: Ветар
 4. Бранислав Нушић: Сумњиво лице
 5. Молијер: Грађанин племић (одломак)

Књижевни термини и појмови

Стилска средства: анафора и епифора, апострофа.

Лирске врсте: народне љубавне песме, обичајне песме (сватовске, тужбалице и здравице); љубавна песма (ауторска).

Епско-лирске врсте: поема, балада.

Драмски спев.

Мемоари.

Биографија.

СРЕДЊА ШКОЛА

ПРВИ РАЗРЕД

Први ниво такмичења

А. ПИСЦИ И КЊИЖЕВНА ДЕЛА

Бановић Страхиња, народна епска песма

Хасанагиница, народна балада

Лаза Лазаревић: Први пут с оцем на јутрење

Антон Павлович Чехов: Туга

Добрило Ненадић: Доротеј

Борислав Пекић: Време чуда (Чудо у Јабнелу)

Софокле: Антигона

Иво Андрић: О причи и причању (беседа приликом примања Нобелове награде)

Еп о Гилгамешу (осма плоча)

Хомер: Илијада (одломци: прво и шесто певање)

Библија. Стари завет: Легенда о потопу; Пјесма над пјесмама

Библија. Нови завет: Јеванђеље по Матеју

Б. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ И ТЕРМИНИ

• уметност; појам и врсте уметности

• књижевност (појам и назив)

• наука о књижевности (теорија књижевности, историја књижевности, књижевна критика)

• спољашњи и унутрашњи (иманентни) приступ књижевном делу

• структура књижевног дела (појам)

• лирика

• епика

• епски јунак

• драмски јунак

• протагонист, антагонист

• лирска песма

• епска песма

• приповетка

• новела

• роман

• драма

• основни елементи драмске структуре

• драмске врсте

• драмски сукоб

• трагедија

• трагички сукоб

• трагичка кривица

• катарза

• античко позориште

• тема, мотиви, фабула и сиже у књижевном делу

• облици приповедања у књижевном делу (нарација, дескрипција)

• облици казивања у књижевном делу (дијалог, монолог, унутрашњи монолог)

• лик у књижевном делу

• карактеризација (врсте: језичка, психолошка, социјална, етичка)

• композиција књижевног дела

• језик књижевног дела

• књижевност старог века (појам, главне одлике)

• поједине стилске фигуре обрађене у основној школи (епитет, стални епитет, поређење, персонификација, хипербола, ономатопеја, асонанца, алитерација, словенска антитеза)

Други ниво такмичења

А. ПИСЦИ И КЊИЖЕВНА ДЕЛА

Свети Сава: Житије Светога Симеона (одломак: Болест и смрт Светога Симеона)

Теодосије: Житије Светог Саве (одломак: Бег у Свету Гору)

Јефимија: Похвала кнезу Лазару

Деспот Стефан Лазаревић: Слово љубве

Константин Филозоф: Житије деспота Стефана Лазаревића (одломaк: опис Београда)

Комади од различнијех косовскијех пјесама, народна епска песма

Народна лирска митолошка песма (Сунце се дјевојком жени, Женидба сјајнога Мјесеца, Вила зида град)

Марко Краљевић и брат му Андријаш, бугарштица

Диоба Јакшића, народна епска песма

Опет диоба Јакшића, народна епска песmа

Ропство Јанковић Стојана, народна епска песма

Златна јабука и девет пауница, народна бајка

Б. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ И ТЕРМИНИ

• средњовековна књижевност (појам, главне одлике)

• служба

• житије

• похвала

• слово

• поетика народне (усмене) књижевности

• одлике народне (усмене) књижевности: колективност, варијантност, формулативност

• врсте народне лирске поезије

• подела народне епске поезије према хронологији историјских збивања и тематском критеријуму

• лирско-епска поезија; балада

• типологија једноставних усмених облика (класификација усмених прозних облика: приче о животињама, бајке, новеле, народне приче, легендарне приче)

• стих (врсте стихова)

• метрика

• хексаметар

• десетерац

• цезура

• мит

• предање

• структура народне бајке и остале одлике

• епитет

• стални епитети

• поређење

• персонификација

• хипербола

• антитеза

• лирски паралелизми (анафора, епифора, симплоха, палилогија)

Трећи ниво такмичења

А. ПИСЦИ И КЊИЖЕВНА ДЕЛА

Франческо Петрарка: Канцонијер (избор сонета из акредитованих читанки)

Данте Алигијери: Божанствена комедија, Пакао (певање пето)

Ђовани Бокачо: Декамерон (Оквирна прича,Федериго и мона Ђована)

Вилијем Шекспир: Ромео и Јулија

Сервантес: Дон Кихот (одломци: предговор, прво, седмо и осмо поглавље)

Марин Држић: Дундо Мароје; Новела од Станца

Данило Киш: Рани јади

Б. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ И ТЕРМИНИ

• хуманизам (појам, главне одлике)

• ренесанса (појам, главне одлике)

• петраркизам

• елизабетанско позориште

• шекспирологија

• сонет

• фарса

• вербална (језичка) комика

• ситуациона комика

• дидаскалија (ремарка)

• драмска композиција (етапе развоја драмске радње)

• основне врсте комедије

• градација

• метафора

ДРУГИ РАЗРЕД

Први ниво такмичења

А. ПИСЦИ И КЊИЖЕВНА ДЕЛА

Иван Гундулић: Осман

Гаврил Стефановић Венцловић: Црни биво у срцу

Захарија Орфелин: Плач Сербији

Доситеј Обрадовић: Писмо Харалампију; Живот и прикљученија (одломак из читанки); Востани Сербие

Јован Стерија Поповић: Тврдица

Џорџ Гордон Бајрон: Ходочашће Чајлда Харолда (одломци из акредитованих читанци)

Александар Сергејевич Пушкин: Евгеније Оњегин

Едгар Алан По: Гавран

Хајнрих Хајне: Лорелај

Вук Стефановић Караџић: критика романа Љубомир у Јелисијуму; Писмо Вука Караџића кнезу Милошу Обреновићу (одломци)

Петар II Петровић Његош: Горски вијенац

Бранко Радичевић: Кад млидија умрети

Ђура Јакшић: На Липару, Орао

Јован Јовановић Змај: Ђулићи увеоци (избор из акредитованих читанки)

Лаза Костић: Међу јавом и мед сном; Santa Maria della Salute

Б. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ И ТЕРМИНИ

• барокне тенденције у српској књижевности

• просветитељство

• сентиментализам

• класицизам

• писмо

• аутобиографија

• лирска поезија (карактеристике и врсте)

• стих

• строфа (врсте строфа)

• рима (врсте риме)

• структура лирске песме

• песничка слика

• версификација

• трохеј

• јамб

• дактил

• метафора

• персонификација

• алегорија

• иронија

• асиндет

• полисиндет

• анафора

• епифора

• симплоха

• ономатопеја

• алитерација

• асонанца

• романтизам (одлике, поетика, представници)

• гротескно

• лирско-епска поезија (поема)

Други ниво такмичења

А. ПИСЦИ И КЊИЖЕВНА ДЕЛА

Оноре де Балзак: Предговор Људској комедији(одломак); Чича Горио

Николај Васиљевич Гогољ: Шињел

Лав Николајевич Толстој: Ана Карењина

Светозар Марковић: Певање и мишљење

Јаков Игњатовић: Вечити младожења (одломци из акредитованих читанки)

Иво Андрић: Мост на Жепи; Пут Алије Ђерзелеза, Аникина времена

Б. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ И ТЕРМИНИ

• реализам (одлике, поетика, представници)

• реалистички роман

• лик у реалистичком делу (типичност, индивидуалност)

• врсте мотивације у књижевним делима реализма

Трећи ниво такмичења

А. ПИСЦИ И КЊИЖЕВНА ДЕЛА

Милован Глишић: Глава шећера

Лаза Лазаревић: Ветар

Радоје Домановић: Данга

Стеван Сремац: Ибиш ага

Бранислав Нушић: Госпођа министарка

Симо Матавуљ: Поварета

Драгослав Михаиловић: Кад су цветале тикве

Б. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ И ТЕРМИНИ

• реалистичка приповетка

• хумор

• сатира

• савремени роман (теме, мотиви, ликови, тип јунака, приповедачке технике – односи се на роман Кад су цветале тикве)

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Први ниво такмичења

А. ПИСЦИ И КЊИЖЕВНА ДЕЛА

Шарл Бодлер: Везе; Албатрос, Читаоцу

Артур Рембо: Самогласници

Антон Павлович Чехов: Ујка Вања

Богдан Поповић: Антологија новије српске лирике (Предговор)

Алекса Шантић: Вече на шкољу; Претпразничко вече

Јован Дучић: Сунцокрети, Јабланови, Човек говори Богу

Милан Ракић: Искрена песма, Јасика

Владислав Петковић Дис: Можда спава; Тамница; Нирвана

Сима Пандуровић: Светковина, Потрес

Војислав Илић: У позну јесен

Борисав Станковић: Коштана; Нечиста крв

Јован Скерлић: О Коштани

Б. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ И ТЕРМИНИ

• модерна (карактеристике, представници)

• симболизам

• импресионизам

• симбол

• стих: једанаестерац, дванаестерац, александринац

• слободни стих

• метонимија

• синегдоха

• парадокс

• алузија

• апострофа

• реторско питање

• инверзија

• елипса

• рефрен

• нарација (приповедање: хронолошко, ретроспекција)

• дескрипција (опис)

• дијалог

• монолог

• унутрашњи монолог

• доживљени говор

• приповедачки коментар

• пишчев коментар

• казивање у првом, другом, трећем лицу

• драма у ужем смислу (особине)

• модерна драма (психолошка, импресионистичка)

Други ниво такмичења

А. ПИСЦИ И КЊИЖЕВНА ДЕЛА

Петар Кочић: Мрачајски прото

Владимир Мајаковски: Облак у панталонама

Рабиндрант Тагоре: Градинар

Франц Кафка: Процес, Преображај

Милутин Бојић: Плава гробница

Душан Васиљев: Човек пева после рата

Милош Црњански: Суматра; Сеобе I

Момчило Настасијевић: Запис о даровима моје рођаке Марије

Иво Андрић: На Дрини ћуприја

Б. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ И ТЕРМИНИ

• песма у прози

• књижевни манифест

• авангарда

• футуризам

• експресионизам

• надреализам

• манифести авангардних покрета

• српска књижевност између два рата (међуратна књижевност)

Трећи ниво такмичења

А. ПИСЦИ И КЊИЖЕВНА ДЕЛА

Тин Ујевић: Свакидашња јадиковка

Растко Петровић: Људи говоре

Исидора Секулић: Круг

Мирослав Крлежа: Господа Глембајеви

Томас Ман: Смрт у Венецији

Избор из лирике европске модерне (Рилке, Блок, Аполинер – избор из акредитованих читанки)

Избор из међуратне српске поезије (Десанка Максимовић, Милан Дединац, Раде Драинац, Оскар Давичо, Александар Вучо, Душан Матић – избор из акредитованих читанки)

Б. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ И ТЕРМИНИ

• сценски језик (визуелни и акустички сценски знаци)

• драма на сцени: публика, глумац, режија, лектор, сценограф, костимограф

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Први ниво такмичења

А. ПИСЦИ И КЊИЖЕВНА ДЕЛА

Васко Попа: Каленић; Кора (избор из акредитованих читанки)

Иван Л. Лалић: Писмо, Језеро у јесен

Стеван Раичковић: циклус песама Записи о црном Владимиру

Семјуел Бекет: Чекајући Годоа

Албер Ками: Странац, Мит о Сизифу (одломак)

Вилијем Шекспир: Хамлет

Волфганг Гете: Фауст

Фјодор Михаилович Достојевски: Злочин и казна

Миодраг Павловић: Научите пјесан, Пробудим се

Бранко Миљковић: Ватра и ништа (избор из акредитованих читанки)

Иво Андрић: Проклета авлија

КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ И ТЕРМИНИ обрађивани у претходним разредима, као и у завршном, четвртом разреду, уз наведена књижевна дела (са општинског нивоа такмичења)

Други ниво такмичења

А. ПИСЦИ И КЊИЖЕВНА ДЕЛА

Десанка Максимовић: Тражим помиловање (избор из акредитованих читанки)

Меша Селимовић: Дервиш и смрт

Добрица Ћосић: Корени

Милорад Павић: Хазрски речник

Борислав Пекић: Човек који је јео смрт, 1793. (приооветка)

Михаил Булгаков: Мајстор и Маргарита

Бранко Ћопић: Башта сљезове боје

Љубомир Симовић: Путујуће позориште Шопаловић

Александар Поповић: Развојни пут Боре Шнајдера

КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ И ТЕРМИНИ обрађивани у претходним разредима, као и у завршном, четвртом разреду, уз наведена књижевна дела (са окружног нивоа такмичења)

Трећи ниво такмичења

А. ПИСЦИ И КЊИЖЕВНА ДЕЛА

Данило Киш: Енциклопедија мртвих (приповетка)

Хорхе Луис Борхес: Вавилонска кула

Џорџ Орвел: Животињска фарма

Бранимир Шћепановић: Уста пуна земље

Драгослав Михаиловић: Лилика

Душан Ковачевић: Балкански шпијун

Избор из светске лирике 20. века (Жак Превер, В. Х. Одн, Ана Ахматова, Јосиф Бродски – избор из акредитованих читанки)

КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ И ТЕРМИНИ обрађивани у претходним разредима, као и у завршном, четвртом разреду, уз наведена књижевна дела (са републичког нивоа такмичења)

***

Састављачи тестова су обавезни да прате наставне садржаје за поједине разреде и нивое такмичења.

Према Правилнику о организовању и спровођењу такмичења Књижевна олимпијада, извештаји са окружног такмичења достављају се организаторима у табелама, заједно са списковима учесника (уз назив школе и име наставника) и освојеним бројем бодова, на мејл Друштва (drustvosj@fil.bg.ac.rs) у року од три дана од завршеног такмичења. Моле се задужени представници школских округа у Србији да резултате шаљу обједињено (не свака школа или група школа само у своје име). Извештаји који не стигну на време, који су непотпуни или се шаљу у више наврата, онемогућавају Друштво да такмичење настави планираном динамиком.

Литература за учеснике такмичења

Садржаји такмичења су ревидирани садржаји редовне наставе српског језика и књижевности прописани важећим наставним плановима и програмима за средње стручне школе и новим програмима наставе и учења за различите смерове гимназије. Друштво за српски језик и књижевност Србије објавило је збирке тестова са првих шест такмичења Књижевне олимпијаде у којима се могу наћи модели задатака за све разреде.

Напомене: На свим нивоима такмичења биће испитано градиво реализовано до тог нивоа такмичења и градиво предвиђено за све претходне нивое такмичења, као и градиво предвиђено за све претходне разреде.

Састављачи тестова ће приликом свог рада пратити план дистрибуције наставног садржаја, дат у овом Информатору. Текстови ван програма могу се користити само за испитивање области Разумевање прочитаног текста и у складу са натпрограмским захтевима стандарда (описа ученичких постигнућа).

Учесници такмичења за свој рад и припрему користе искључиво уџбенике који су одобрени од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (www.mpn.gov.rs), али су обавезни да све књижевноисторијске, књижевнотеоријске и књижевнокритичке појмове и тумачења ускладе са релевантним достигнућима науке о књижевности, јер ће се као тачни одговори признавати само они који су засновани и потврђени у науци о књижевности.