Снежана Милинковић: Преображаји новеле

Библиотека Књижевност и језик - књига 25

ISBN: 978-86-84885-29-8

О књизи

Новела од В. Врчевића до С. Матавуља и италијанска новелистичка традиција.

Радећи на уистину великом корпусу текстова (италијанска новела и њено теоријско осмишљавање током пет векова, као и дела В. Врачаревића, С.М. Љубише и С. Матавуља), суверено владајући новим наратолошким приступима и проучавајући развој новеле и њено преплитање са другим приповедним формама у италијанској књижевности, Снежана Милинковић је успела и да изнађе властити методолошки приступ и да дође до нових сазнања у односима између две књижевности.

Извод из рецензије проф. др. М. Зоговић

Излагање Снежане Милинковић је аналитички досљедно и поуздано вођено. Њен рад садржи неколико важних нивоа: то је прилог компаративној историји српске приповјетке; такође је прилог историји српске приповјетке у сложеним односима између различитих језичких и књижевних струја друге половине 19. вијека; то је такође методолошки поуздано вођен приступ поетици приповиједања сваког од поменутих аутора понаособ и поетици једног тока српске прозе који обухвата распон од фолклорне и фолклоризоване грађе до натуралистичких (верситичких) струја.

Извод из рецензије проф. др. Д. Иванића