Вељко Брборић: О српском правопису

Библиотека Књижевност и језик - Књига 50

ISBN: 9788684885755

О књизи

Ова књига представља избор мојих радова објављених током последњих неколико година у различитим публикацијама (часописима и тематским зборницима), који се тичу теоријских и методичких основа српског правописа, али и примене (употребе) правописа у настави. Рад О правописном раду Александра Белића овде се први пут објављује, а саопштен је на Научном састанку слависта у Вукове дане (септембар2015. године).

Уз сваки рад стоји библиографска напомена где је првобитно објављен. Већина радова објављена је у зборницима Међународног славистичког центра (Научни састанак слависта у Вукове дане) – 9 радова: један број радова изложен је на Научном састанку слависта у Вукове дане – четири рада, а други у оквиру научних пројеката – пет радова (Теоријско-методолошки оквир за модернизацију описа српског језика, Српски језик и његови ресурси: теорија, опис и примена), које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Два рада су објављена у часопису Српски језик (Предговори наших правописа и Писма у савременим правописима „српскохрватског” језика), док су четири рада објављена у различитим зборницима са међународнихнаучних скупова у Београду и Бања Луци (Творба речи и правопис – писање сложених детерминативних формација са првом страном компонентом, Место правописа у наставном процесу, Настава правописа српског језика у настави за странце и Српски изговори и писма у двадесетом веку кроз уставна и законска решења).

Разуме се да у овако конципираној књизи мора бити понављања. Ипак, сматрао сам да је корисно на једном месту окупити тематски сличне радове објављене на различитим местима и тако их предочити потенцијалним читаоцима. У радовима су учињене мање измене, али суштинских промена није било. Коришћена и консултована литература издвојене су из појединачних радова, а потом иновиране и обједињене на крају књиге.