Валентина Питулић: Трагом архетипа

Библиотека Књижевност и језик - књига 37

ISBN: 978-86-84885-46-5

О књизи

Књигу Трагом архетипа чине текстови који су у последњих петнаест година саопштени на научним скуповима у земљи и иностранству и објављени у тематским зборницима. Приређени за књигу доживели су  незнатне измене, као резултат накнадног промишљања и коришћења додатне литературе. Посебан изазов у тумачењу књижевности био је транспозиција усменог у уметнички текст. Праћено је тематско прожимање од Светог писма до савремене књижевности. Континуитет интертекстуалности усменог наслеђа и ауторске књижевности омогућио је примену архетипске критике. Како она задире у дубље слојеве човекове психе, који се манифестују преко „исконских слика“, отворила се могућност новог читања уметничког текста у који је инкорпорирано колективно памћење.

Коришћењем језика симбола отворена је могућност дубљег тумачења књижевног дела, у свој његовој култоролошкој сложености. Карл Густав Јунг сматрао је архетип „праисконском сликом“, која је иманентна и народном и уметничком тексту. Како је, по Нортопу Фрају, архетипове најлакше проучавати у усменој књижевности, то свако коришћење симбола народне традиције отвара могућност њене примене.

У усменој и писаној књижевности подједнако су заступљене личности из историјског миљеа, чему је у књизи посвећено посебно поглавље. Изазов је био и тумачење транспоновања народне песме у уметнички текст. У ишчитавању богатог књижевног наслеђа остају неосвојени простори. Они чекају критичко перо нових истраживача. Нека ова књига буде карика на том путу.

У Косовској Митровици, октобра 2010.

Валентина Питулић