Рајна Драгићевић: Вербалне асоцијације кроз српски језик и културу

Библиотека Књижевност и језик - књига 33

ISBN: 978-86-84885-38-0

О књизи

У науци је познато да језик, култура и друштво не егзистирају као међусобно аутохтоне појаве, већ се у великој мери узајамно прожимају. У том смислу, честа тема лингвистичких испитивања јесте утицај друштва, односно културе на језик. Захваљујући интересовањима за поменуте појаве, деведесетих година 20. века развила се нова научна дисциплина – лингвокултурологија. Пратећи савремена интересовања у науци, можемо рећи да је књига Рајне Драгићевић Вербалне асоцијације кроз српски језик и културу корак напред у српској лингвистици, односно, прецизније речено, у српској лингвокултурологији. Ауторка се у овој књизи бави променама које се у језику дешавају под утицајем културе и друштва, указујући на могућности примене методе вербалних асоцијација управо у испитивању утицаја националне културе на лексичко значење и, шире, на српски језик

Биљана Николић

Књига Рајне Драгићевић Вербалне асоцијације кроз српски језик и културу има 248 страница и састоји се из пет поглавља, после којих следи Библиографија, Индекс, Библиографска белешка, Резиме на српском и енглеском језику и Детаљни садржај.
Прво поглавље носи наслов: Уводна теоријска разматрања (стр. 7–39). У њему нас ауторка обавештава о теоријским полазиштима на којима се заснивају емпиријска истраживања у овој књизи. Приступ грађи је лингвокултуролошки, па се у уводном поглављу одређује ова наука, њене основне поставке, методолошки апарат, као и примери лингвокултуролошких истраживања. Лингвокултурологија се последњих година највиша развија у Русији, па се основне теоријске поставке у књизи Рајне Драгићевић углавном преузимају од руских аутора.

Даринка Гортан-Премк