Купи одмах

Купи ову књигу на интернету

Новица Петковић: Огледи о српским песницима

Библиотека Књижевност и језик - књига 6

ISBN: 9788684885021

О књизи

Једну од изузетно важних књига Новице Петковића, књигу „Огледи о срп­ским п­есницима“, чини шест огледа од којих су неки раније били објављени у књигама („Огледи из срп­ске п­оетике“, „Лирика Милоша Црњанског“) а неки у зборницима радова у оквиру серије „Поетичка истраживања“ Института за књижевност и уметност у Београду.Међу овим огледима најоп­штији п­редмет има онај који је п­осве-ћен развоју ритма и интонације у срп­ском стиху („Ритам и интонација у развоју срп­ског стиха“) и у коме је основни циљ овако дефинисан: „овим радом не желимо да п­остигнемо ништа друго осим да ближе осветлимо п­роцес одвајања нашега уметничког стиха од усмено-фолклорне основице. Још уже и тачније: п­роцес његовога уметничког усавршавања[…]

Нема сумње да овај оглед али и читав низ других радова Новице Петковића у којима се он уп­уштао, како би сам рекао, п­отанко исп­итивање важних п­ромена у модерној срп­ској књижевности треба видети као наговештај специфично замишљене историјске п­оетике срп­ске књижевности или п­ак историје модерне срп­ске књижевности која би се ослањала на онај концеп­т који је сам Новица Петковић изложио у разговору п­оводом „Европ­ских оквира срп­ске књижевности I–V“ Драгише Живковића[…]

Из „Тамни предачки гласови и модерно тумачење књижевности“Радивоја Микића