Милорад Дашић: Народна књижевност у наставним плановима и програмима

Библиотека Књижевност и језик - књига 51

ISBN: 978-86-84885-76-2

О књизи

Ова књига представља незнатно измењен и допуњен магистарски рад, одбрањен 18. априла 2013. године, на Филолошком факултету Универзитета у Београду, пред комисијом у саставу: проф. др Бошко Сувајџић, ментор, проф. др Зона Мркаљ и др Лидија Делић.

У тренутку када је одбрањен магистарски рад, само две читанке за први разред средње школе биле су акредитоване од стране Министарства просвете. То су Читанка са књижевнотеоријским појмовима за I разред средње школе, аутора Љиљане Николић и Босиљке Милић, у издању Завода за издавање уџбеника и наставних средстава, и Читанка за први разред средње школе, аутора Душка Бабића, у издању БИГЗ-а. Из тог разлога само су ове две читанке узете у разматрање.