Гордана Штасни: Творба речи у настави српског језика

Библиотека Књижевност и језик - књига 28

ISBN: 978-86-84885-31-1

О књизи

У складу са захтевима савремене наставе и са намером да се унапреди школско учење творбе речи, испитано је место ове лингвистичке дисциплине у настави матерњег језика. Иако је тежиште рада на критичком сагледавању савременог учења творбе речи, ради целовитог увида у обим и начин учења ове лингвистичке области спроведено је и дијахроно истраживање. Како би се могао стећи комплетнији увид у заступљеност и начин учења творбе речи у школама и методичку обраду овога градива у уџбеницима, приказане су граматике које су настале у различитим друштвено-историјским и културним раздобљима (од друге половине XIX века до данас) и које су послужиле као основа за израду школских граматика или су наменски писане за школске потребе према наставним плановима и програмима у оквиру постојећег образовно-васпитног система.