Нова издања Друштва

Нова издања Друштва

Сва издања Друштва можете поручити овде.

Марија Запутил и Јасмина Станковић: Књижевност кроз тестове (за пети и шести разред основне школе)

Збирка задатака Књижевност кроз тестове (за пети и шести разред основне школе), ауторки Јасмине Станковић, професорке српског језика и књижевности у ОШ „Ћирило и Методије” из Београда и Марије Запутил, професорке српског језика и књижевности у Пожаревачкој гимназији и Школи за основно и средње музичко образовање „Стеван Мокрањац”, настала је на иницијативу колегиница и колега, професора српског језика и књижевности окупљених око Друштва за српски језик и књижевност Србије, који припремају ученике основних школа за такмичење Књижевна олимпијада. Будући да ученици петог и шестог разреда не учествују на овом такмичењу, а да се у тестовима за седми и осми разред појављују питања из претходних разреда, ауторке ове збирке су одлучиле да својим стручним знањем и искуством помогну ученицима и наставницима у припреми за такмичарске наступе.

Поред тога што је намењена такмичарима, нова збирка која је пред нама помоћи ће свим седмацима и осмацима да обнове градиво из претходних разреда, а ученицима петог и шестог разреда наћи ће се у свакодневном раду: као додатна радна свеска или наставни листићи за обнављање, утврђивање и систематизацију садржаја програма наставе и учења из књижевности. Ученици ће имати прилике да стечена знања утемељују и развијају у складу са препорученим исходима наставе и прописаним стандардима ученичких постигнућа из области Књижевност и Вештина читања с разумевањем прочитаног, на сва три нивоа.

Разноврсни типови задатака, постављени у складу са методологијом израде задатака за тестирања, разврстани су према структури успостављеној у збирци Књижевност кроз тестове (за седми и осми разред основне школе) Зоне Мркаљ и Марије Запутил.

Како се на такмичењу Књижевна олимпијада, без обзира на виша знања такмичара који се надмећу, сваки тест конципира тако да се у њему налази бар половина задатака са основног нивоа (који је прописан документом о Образовним стандардима за крај обавезног образовања), седам са средњег нивоа и три са напредног, и у овој збирци се налазе задаци различите тежине, које наставници могу користити при индивидуалном и диференцираном раду са ученицима.

Обим збирке може се измерити бројем осмишљених задатака. Књижевност кроз тестове обухвата два пута по дванаест поглавља, са укупно 480 задатака за вежбање. У сваком од следећих поглавља налази се по двадесет задатака, посебно за пети разред и посебно за шести разред, са решењима:

I Вештина читања са разумевањем прочитаног (ауторска књижевност, „познати” и „непознати” текстови); II Вештина читања са разумевањем прочитаног (народна књижевност); III Писци и дела; IV Књижевни термини; V Мотиви, теме, песничке слике; VI Облици казивања у књижевном делу; VII Јунак, лирски субјекат, карактеризација ликова; VIII Значење мање познатих речи и израза; народне умотворине; IX Локализовање текста; класификација народне књижевности; X Стих, строфа, рима; XI Језичкостилска изражајна средства и XII Књижевни родови и врсте у ауторској и народној књижевности и њихове особености.

Смисао збирке Књижевност кроз тестове (за пети и шести разред основне школе) огледа се и у непрекидној интеракцији наставника и ученика и ученика и задатака; у сагледавању истих литерарних појава и проблема са различитих страна и у променљивим контекстима; у састављању слагалице или мозаика знања које се стиче од петог до осмог разреда основне школе и служи као темељно полазиште за надоградњу током средњошколског образовања.

Циљ ове збирке, као и претходних, јесте да она послужи наставницима при састављању различитих типова тестова: иницијалних, полугодишњих и годишњих. Постојећи задаци могу се непосредно користити организовањем у контролне вежбе, или могу послужити за стварање нових задатака по узору на постојеће.

Поред текстова обавезне школске и домаће лектире уведених у тело задатака, уношени су и одломци из изборног корпуса текстова за пети и шести разред основне школе. Чак и ако се понуђени текстови не обрађују у пуном обиму у редовној настави, питања у вези с њима могу послужити за вежбање, или мотивисати поједине ученике да се за одређена дела заинтересују и прочитају их.

С убеђењем да ће ова збирка задатака наићи на добар пријем код њених корисника, свесрдно је свима нама препоручујем!

Проф. др Зона Мркаљ

Зборник: Научно дело и наслеђе професора др Милије Николића

Професор Милија Николић преминуо је 2013. године, убрзо после тога тога, с намером и јасним разлозима да не буде заборављен, његови нследници на Катедри за српску књижевност били су иницијатори да Друштво за српски језик и књижевност уведе награду за најбољу методичку припрему из српског језика и књижевности и то је кренуло 2017. године. Од тада се додељује ова награда на Републичком семинару. На десетогодишњицу смрти професора Милије Николића крајем маја 2023. одржан је међународни научни скуп на Филолошком факултету у Београду. Окупили су се методичари из Републике Србије, Републике Српске и Македоније и разменили научна мишљења у првом реду као подсећање на професора и методичара Милију Николића.

Друштво за српски језик и књижевност Србије штампало је Зборник са тога скупа: НАУЧНО ДЕЛО И НАСЛЕЂЕ ПРОФЕСОРА ДР МИЛИЈЕ НИКОЛИЋА. У част професору Милији Николићу – корифеју методике наставе српског језика и књижевности.

Уредници Зборника су: Љиљана Бајић, Зона Мркаљ, Наташа Станковић Шошо и Вељко Брборић, лектуру и коректуру урадио је Милан Вурдеља.

Проф. др Гордана Алексова

Међународни научни скуп Научно дело и наслеђе професора др Ми­лије Николића одржан је 30. маја 2023. године на Филолошком факул­тету у Београду, где је професор Милија Николић про­вео свој радни век, од првих асистентских дана 1968. до пензионисања 1995, током богате и дуге академске и научне каријере.

О значају рада професора др Милије Николића као заслужника у науци и пракси наставе српског језика и књижевности говори чињеница да се он вреднује као „корифеј методике наставе српског језика и књи­жевности”, што се истиче у поднаслову скупа. У радовима учесника, које садржи овај зборник, потврђује се његово водеће, најистакнутије место међу методичарима у другој половини 20. века. Улога корифеја најбоље говори о њему као првом и водећем заслужнику у науци о настави, ме­тодици наставе књижевности и српског језика и дидактици. Он је учитељ који води и инспирише подстицајни дијалог са другим ауторима, идеја­ма и теоријама у научној и наставној области којом се бави. Као што се у традицији античког позоришта често не помиње име самог хора, већ само име корифеја, тако се и у методичкој традицији често наводи само име Милије Николића, довољно да означи и његове ученике, настављаче и следбенике.

Посебну вредност зборника представља то што се рад Милије Ни­колића у рефератима сагледава из вишеструке научне и стручне пер­спективе. Њему се приступа из више методолошких углова и на осно­ву већег броја научних чињеница и вредносних критеријума. То дело осветљава се као ново поглавље у развоју науке о настави, као вредно наслеђе и основа/темељ наше најбоље академске методике. Оно нуди методолошке изазове и методичка истраживања подстицајна за рад на књижевним делима и језичким појавама, за стваралачку актуализацију наставних метода и питања савремене наставе у проблемском, компара­тивном, интерлитерарном и националном контексту.

Милија Николић представљен је као методичар (стваралачке) на­ставе књижевности, методичар правописа, методичар српског језика као завичајног, узорни граматичар и методолог, методичар језичке културе, истраживач идиолеката српских писаца, истраживач функционалних по­ступака у савременој настави граматике, писац уџбеника. У Зборнику се налази двадесет радова.