Ревидирани програм такмичења Књижевна олимпијада за 2023/2024. школску годину

С обзиром на то да су ове године такми­чења на окружном и републичком нивоу организована раније у односу на претходне године, доносимо реви­дирани Програм такмичења, који важи искључиво за школску 2023/24. годину. Документ можете преузети овде.

ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА ИЗ КЊИЖЕВНОСТИ

ОСНОВНА ШКОЛА

Напомена: С обзиром на то да су ове године такми­чења на окружном и републичком нивоу организована раније у односу на претходне године, доносимо реви­дирани Програм такмичења, који важи искључиво за школску 2023/24. годину.

V РАЗРЕД

Изостављена су поједина дела предвиђена Наставним програмом за пети разред основног образовања и васпи­тања: дела обухваћена допунским избором, научнопопулар­ни и информативни текстови, као и поједина дела предвиђе­на Програмом између којих је могућ одабир за обраду.

Лирика

1. Народна лирска митолошка песма: Вила зида град

2. Народна лирска песма о раду: Јабланова моба

3. Народна лирска породична песма: Највећа је жа­лост за братом

4. Душан Васиљев: Домовина

5. Војислав Илић: Зимско јутро

6. Десанка Максимовић: Сребрне плесачице

7. Пеђа Трајковић: Кад књиге буду у моди

Епика

1. Народна шаљива приповетка: Еро с онога свијета

2. Народна новела: Дјевојка цара надмудрила

3. Милован Глишић: Прва бразда

4. Стеван Сремац: Чича Јордан (одломак)

5. Бранко Ћопић: Поход на Мјесец

6. Иво Андрић: Мостови

7. Данило Киш: Дечак и пас

8. Антон Павлович Чехов: Шала

9. Епске народне песме (о Немањићима и Мрњавче­вићима – преткосовски тематски круг: Свети Саво, Женидба Душанова, Урош и Мрњавчевићи)

10. Kратке фолклорне форме (питалице, брзалице, по­словице, загонетке)

11. Бранислав Нушић: Хајдуци

12. Марк Твен: Доживљаји Тома Сојера

13. Игор Коларов: Аги и Ема

Драма

1. Бранислав Нушић: Кирија

Књижевни термини и појмови

 • Песник и лирски субјекат.
 • Мотиви и песничке слике као елементи композиције лирске песме.
 • Врста строфе према броју стихова у лирској песми: катрен.
 • Врста стиха по броју слогова (десетерац и осмерац).
 • Одлике лирске поезије: сликовитост, ритмичност, емо­ционалност.
 • Стилске фигуре: епитет, ономатопеја, персонифика­ција, поређење.
 • Врсте ауторске и народне лирске песме: описне (де-скриптивне), родољубиве (патриотске); митолошке, песме о раду (посленичке) и породичне.
 • Писац и приповедач.
 • Облици казивања: приповедање у првом и трећем лицу.
 • Фабула: низање догађаја, епизоде, поглавља.
 • Карактеризација ликова – начин говора, понашање, фи­зички изглед, животни ставови, етичност поступака.
 • Врсте епских дела у стиху и прози: епска народна песма, бајка (народна и ауторска), новела (народна и аутор­ска), шаљива народна прича.
 • Позоришна представа и драма.
 • Чин, појава, лица у драми, драмска радња. Сцена, ко­стим, глума, режија.
 • Драмске врсте: једночинка, радио-драма.

VI РАЗРЕД

Изостављена су поједина дела предвиђена Наставним програмом за шести разред основног образовања и васпи­тања: дела обухваћена допунским избором, научнопопулар­ни и информативни текстови, као и поједина дела предвиђе­на Програмом између којих је могућ одабир за обраду.

Лирика

1. Ђура Јакшић: Вече

2. Јован Дучић: Село

3. Мирослав Антић: Плава звезда

4. Алекса Шантић: О, класје моје

5. Десанка Максимовић: Грачаница

6. Војислав Илић: Свети Сава

7. Стеван Раичковић: Хвала сунцу, земљи, трави

8. Милован Данојлић: Овај дечак зове се Пепо Крста

9. Сергеј Јесењин: Песма о керуши

Епика

1. Народна епска песма: Смрт Мајке Југовића

2. Народна епска песма: Цар Лазар и царица Милица

3. Народна епска песма: Марко Краљевић укида свад­барину

4. Петар Кочић: Јаблан

5. Исидора Секулић: Буре

6. Бранко Ћопић: Чудесна справа

7. Иво Андрић: Аска и вук

8. Антон Павлович Чехов: Вањка

9. Бранислав Нушић: Аутобиографија (одломци из акредитованих читанки)

10. Анђела Нанети: Мој дека је био трешња

11. Бранко Ћопић: Орлови рано лете

Драма

1. Коста Трифковић: Избирачица (одломак)

Књижевни термини и појмови

 • Врста строфе према броју стихова у лирској песми: ди­стих; терцет; врста стиха по броју слогова (лирски и епски десетерац).
 • Одлике лирске поезије: нагласак речи и ритам; рима – парна, укрштена, обгрљена; улога риме у обликовању стиха.
 • Стилске фигуре: контраст, хипербола.
 • Врсте ауторске и народне лирске песме: социјалне пе-сме, дитирамб, елегија; обредне песме (коледарске, краљи-чке, додолске, божићне).
 • Основна тема и кључни мотиви.
 • Облици казивања: нарација (хронолошко припове­дање), описивање, дијалог, монолог.
 • Фабула/радња, редослед догађаја.
 • Врсте епских дела: приповетка, роман.
 • Културно-историјско предање (нпр. Смрт Марка Краљевића).
 • Драмске врсте: комедија – основне одлике.
 • Монолог и дијалог у драми.
 • Дидаскалије, реплике.
 • Етапе драмске радње (заплет и расплет).

VII РАЗРЕД

Школски ниво такмичења из књижевности подразуме­ваће наставно градиво 5. и 6. разреда из области Књижев­ност, као и савладане садржаје из 7. разреда до краја првог полугодишта, закључно са децембром.

Општински ниво такмичења обухватиће и градиво предвиђено за јануар и фебруар. За окружни ниво такми­чења потребно је да ученици изуче и дела планирана за март предлогом распореда градива. За републички ниво такми­чења ученици ће припремити градиво седмог разреда до пролећног распуста, уз познавање раније обрађеног градива у петом и шестом разреду другог циклуса основног образо­вања и васпитања.

Изостављена су поједина дела предвиђена Наставним програмом за седми разред основног образовања и васпи­тања: дела обухваћена допунским избором, научнопопулар­ни и информативни текстови, као и поједина дела предвиђе­на Програмом између којих је могућ одабир за обраду.

Познавање књижевних термина испитиваће се и на познатим и на ученицима непознатим текстовима, датим у краћем одломку или у форми реченице у задатку.

Општински ниво такмичења

1. Мирослав Антић: Плави чуперак (избор), Шашава књига (избор)

2. Рабиндранат Тагоре: Папирни бродови

3. Десанка Максимовић: Крвава бајка

4. Стеван Раичковић: После кише

5. Вислава Шимборска: Облаци

6. Антоан де Сент Егзипери: Мали Принц

7. Народне бајке: Међедовић, Чудотворни прстен, Зла­торуни ован

8. Петар Кочић: Кроз мећаву

9. Ана Франк: Дневник Ане Франк (одломак)

10. Алфонс Доде: Последњи час

11. Душан Ковачевић: Свемирски змај

12. Свети Сава у књижевности: одломак из Житија Све­тог Симеона (o опроштају оца од сина); избор из народних прича и предања (на пример Свети Сава и ђаво, легенде о Светом Сави); избор из ауторске поезије о Светом Сави (Матија Бећковић: Прича о Светом Сави)

13. Пословице; изреке; питалице; загонетке.

Окружни ниво такмичења

1. Михајло Пупин: Са пашњака до научењака (одломак)

2. Милан Ракић: Божур

3. Епске народне песме покосовског тематског круга (Смрт војводе Пријезде, Диоба Јакшића)

4. Владислав Петковић Дис: Међу својима

5. Милутин Бојић: Плава гробница

6. Епске народне песме о хајдуцима (Мали Радојица, Стари Вујадин)

Републички ниво такмичења

1. Епске народне песме о ускоцима (Иво Сенковић и ага од Рибника, Ропство Јанковић Стојана)

2. Стефан Митров Љубиша: Кањош Мацедоновић (одломак)

3. Јован Стерија Поповић: Покондирена тиква

4. Јанко Веселиновић: Хајдук Станко (одломци из акре­дитованих читанки)

5. Радоје Домановић: Вођа (одломак)

6. Јован Дучић: Подне

Књижевни термини и појмови

 • Опкорачење.
 • Рефрен.
 • Цезура.
 • Везани и слободни стих.
 • Врсте строфа.
 • Ауторске лирске песме: рефлексивна и сатирична песма.
 • Језичко-стилска изражајна средства: метафора, але­горија, градација, симбол, словенска антитеза, фигуре по­нављања (асонанца и алитерација).
 • Функција мотива у композицији лирске песме.
 • Песма у прози.
 • Фабула и сиже.
 • Статички и динамички мотиви.
 • Композиција.
 • Епизода.
 • Идејни слој књижевног текста.
 • Хумор, иронија и сатира.
 • Врсте карактеризације књижевног лика.
 • Унутрашњи монолог.
 • Хронолошко и ретроспективно приповедање.
 • Дневник.
 • Путопис.
 • Аутобиографија.
 • Легендарна прича.
 • Предања о постанку бића, места и ствари.
 • Афоризам.
 • Пословице; изреке; питалице; загонетке.
 • Драмска радња; етапе драмске радње: увод, заплет, вр­хунац, перипетија, расплет.
 • Драмска ситуација.
 • Драма у ужем смислу.

VIII РАЗРЕД

Школски ниво такмичења из књижевности подразуме­ваће наставно градиво 5, 6. и 7. разреда из области Књижев­ност, као и савладане садржаје из 8. разреда до краја првог полугодишта, закључно са децембром.

Општински ниво такмичења обухватиће и градиво предвиђено за јануар и фебруар. За окружни ниво такми­чења потребно је да ученици изуче и дела планирана за март предлогом распореда градива. За републички ниво такми­чења ученици ће припремити градиво осмог разреда у це­лости, уз познавање раније обрађеног градива у разредима другог циклуса основног образовања и васпитања.

Изостављена су поједина дела предвиђена Наставним програмом за осми разред основног образовања и васпи­тања: дела обухваћена допунским избором, научнопопулар­ни и информативни текстови, као и поједина дела предвиђе­на Програмом између којих је могућ одабир за обраду. Познавање књижевних термина испитиваће се и на познатим и на ученицима непознатим текстовима, датим у краћем одломку или у форми реченице у задатку.

Општински ниво такмичења

1. Доситеј Обрадовић: Живот и прикљученија

2. Народне епске песме: Почетак буне против дахија, Бој на Мишару, Бој на Чокешини

3. Вук Стефановић Караџић: Житије Ајдук Вељка Пе­тровића, О народним певачима

4. Прота Матеја Ненадовић: Мемоари (одломак)

5. Ђура Јакшић: Отаџбина

6. Симо Матавуљ: Пилипенда

7. Лаза Лазаревић: Све ће то народ позлатити

8. Момчило Настасијевић: Труба

9. Бранимир Ћосић: Покошено поље (одломак из по­главља „Читава једна младост”)

10. Данило Киш: Ноћ и магла

11. Милош Црњански: Сеобе I (одломак)

12. Клод Кампањ: Збогом мојих петнаест година

Окружни ниво такмичења

1. Петар II Петровић Његош: Горски вијенац (одломак „Бадње вече”)

2. Јован Јовановић Змај: Ђулићи (избор); Светли гробови

3. Бранко Радичевић: Ђачки растанак (одломци из акредитованих читанки)

4. Народна епско-лирска песма: Женидба Милића Барјактара

5. Васко Попа: Очију твојих да није

Републички ниво такмичења

1. Народне лирске љубавне песме: Српска дјевојка, Љубавни растанак

2. Десанка Максимовић: Пролетња песма и Опомена

3. Петар Кочић: Јазавац пред судом (одломак)

4. Иво Андрић: Избор приповедака о деци (Деца, Књи­га, Панорама)

5. Иван В. Лалић: Ветар

6. Бранислав Нушић: Сумњиво лице

Књижевни термини и појмови

 • Стилска средства: анафора и епифора, апострофа.
 • Лирске врсте: народне љубавне песме, обичајне песме (сватовске, тужбалице и здравице); љубавна песма (ауторска).
 • Епско-лирске врсте: поема, балада.
 • Драмски спев.
 • Мемоари.
 • Биографија.

Тумачење текста

Оспособљавање ученика за самосталну анализу књи­жевноуметничког дела (лирска и епска песма, приповетка, роман и драма) уз помоћ развијеног плана и теза. Процењи­вање идејно-естетских, језичко-стилских и других вредно­сти уметничког дела.

Стицање поузданог критеријума за избор, анализу и процену књижевног текста. Упућивање ученика у ко­ришћење одабране и приступачне литературе о делима и писцима. Подстицање и развијање критичког односа у про­блемском приступу делу и писцу.

Систематизовање знања о народној и ауторској књи­жевности (на примерима из лектире).

Књижевнотеоријски појмови

С обзиром на чињеницу да се у 8. разреду система­тизују знања која су ученици стекли од 5. до 8. разреда, под­сећамо на следеће.

 • Систематизација књижевних родова и врста у народној и ауторској књижевности.
 • Систематизација облика казивања (форми припове­дања) у књижевноуметничким текстовима: нарација (при­поведање у 1. и 3. лицу); хронолошко и ретроспективно приповедање; дескрипција (портрет, пејзаж, појам ентерије­ра и екстеријера), наративна дескрипција; дијалог; монолог, унутрашњи монолог.
 • Језичкостилска изражајна средства (систематиза­ција свих стилских фигура изучаваних у основној школи). Структура уметничког текста (композиција, однос фабуле и сижеа, драмски елементи: експозиција, заплет, кулминација, перипетија, расплет).
 • Врсте карактеризације (социолошка, психолошка, је­зичка…)
 • Мотиви: динамички, статички, наративни, описни, ин­тернационални…

ГИМНАЗИЈЕ И СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ

ПРВИ РАЗРЕД

Општински ниво такмичења

А. ПИСЦИ И КЊИЖЕВНА ДЕЛА

 1. Бановић Страхиња, народна епска песма
 2. Хасанагиница, народна балада
 3. Лаза Лазаревић: Први пут с оцем на јутрење
 4. Антон Павлович Чехов: Туга
 5. Добрило Ненадић: Доротеј
 6. Борислав Пекић: Време чуда (Чудо у Јабнелу)
 7. Софокле: Антигона
 8. Иво Андрић: О причи и причању (беседа приликом примања Нобелове награде)
 9. Еп о Гилгамешу (осма плоча)
 10. Хомер: Илијада (одломци: прво и шесто певање)
 11. Библија. Стари завет: Легенда о потопу; Пјесма над пјесмама
 12. Библија. Нови завет: Јеванђеље по Матеју

Б. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ И ТЕРМИНИ

 • уметност; појам и врсте уметности
 • књижевност (појам и назив)
 • наука о књижевности (теорија књижевности, исто­рија књижевности, књижевна критика)
 • спољашњи и унутрашњи (иманентни) приступ књи­жевном делу
 • структура књижевног дела (појам)
 • лирика
 • епика
 • епски јунак
 • драмски јунак
 • протагонист, антагонист
 • лирска песма
 • епска песма
 • приповетка
 • новела
 • роман
 • драма
 • основни елементи драмске структуре
 • драмске врсте
 • драмски сукоб
 • трагедија
 • трагички сукоб
 • трагичка кривица
 • катарза
 • античко позориште
 • тема, мотиви, фабула и сиже у књижевном делу
 • облици приповедања у књижевном делу (нарација, дескрипција)
 • облици казивања у књижевном делу (дијалог, моно­лог, унутрашњи монолог)
 • лик у књижевном делу
 • карактеризација (врсте: језичка, психолошка, со­цијална, етичка)
 • композиција књижевног дела
 • језик књижевног дела
 • књижевност старог века (појам, главне одлике)
 • поједине стилске фигуре обрађене у основној школи (епитет, стални епитет, поређење, персонификација, хипербола, ономатопеја, асонанца, алитерација, сло­венска антитеза)

Окружни ниво такмичења

А. ПИСЦИ И КЊИЖЕВНА ДЕЛА

 1. Свети Сава: Житије Светога Симеона (одломак: Болест и смрт Светога Симеона)
 2. Теодосије: Житије Светог Саве (одломак: Бег у Свету Гору)
 3. Јефимија: Похвала кнезу Лазару
 4. Деспот Стефан Лазаревић: Слово љубве
 5. Комади од различнијех косовскијех пјесама, народна епска песма
 6. Марко Краљевић и брат му Андријаш, бугарштица
 7. Диоба Јакшића, народна епска песма
 8. Ропство Јанковић Стојана, народна епска песма
 9. Златна јабука и девет пауница, народна бајка

Б. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ И ТЕРМИНИ

 • средњовековна књижевност (појам, главне одлике)
 • служба
 • житије
 • похвала
 • слово
 • поетика народне (усмене) књижевности
 • одлике народне (усмене) књижевности: колектив­ност, варијантност, формулативност
 • врсте народне лирске поезије
 • подела народне епске поезије према хронологији историјских збивања и тематском критеријуму
 • лирско-епска поезија; балада
 • типологија једноставних усмених облика (класифика­ција усмених прозних облика: приче о животињама, бајке, новеле, народне приче, легендарне приче)
 • стих (врсте стихова)
 • метрика
 • хексаметар
 • десетерац
 • цезура
 • мит
 • предање
 • структура народне бајке и остале одлике
 • епитет
 • стални епитети
 • поређење
 • персонификација
 • хипербола
 • антитеза
 • лирски паралелизми (анафора, епифора, симплоха, палилогија)

Републички ниво такмичења

А. ПИСЦИ И КЊИЖЕВНА ДЕЛА

 1. Франческо Петрарка: Канцонијер (избор сонета из акреди­тованих читанки)
 2. Данте Алигијери: Божанствена комедија, Пакао (певање пето)
 3. Ђовани Бокачо: Декамерон (Оквирна прича, Федериго и мона Ђована)
 4. Вилијем Шекспир: Ромео и Јулија
 5. Сервантес: Дон Кихот (одломци: предговор, прво, седмо и осмо поглавље)
 6. Марин Држић: Новела од Станца
 7. Данило Киш: Рани јади

Б. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ И ТЕРМИНИ

 • хуманизам (појам, главне одлике)
 • ренесанса (појам, главне одлике)
 • петраркизам
 • елизабетанско позориште
 • шекспирологија
 • фарса
 • вербална (језичка) комика
 • ситуациона комика
 • дидаскалија (ремарка)
 • драмска композиција (етапе развоја драмске радње)
 • основне врсте комедије
 • градација
 • метафора

ДРУГИ РАЗРЕД

Општински ниво такмичења

А. ПИСЦИ И КЊИЖЕВНА ДЕЛА

 1. Иван Гундулић: Осман (одломци из акредитованих читанки)
 2. Гаврил Стефановић Венцловић: Црни биво у срцу
 3. Захарија Орфелин: Плач Сербији
 4. Доситеј Обрадовић: Писмо Харалампију; Живот и прикљу­ченија (одломци из акредитованих читанки); Востани Сербије
 5. Јован Стерија Поповић: Тврдица
 6. Џорџ Гордон Бајрон: Ходочашће Чајлда Харолда (одломци из акредитованих читанци)
 7. Александар Сергејевич Пушкин: Евгеније Оњегин
 8. Едгар Алан По: Гавран
 9. Хајнрих Хајне: Лорелај
 10. Вук Стефановић Караџић: критика романа Љубомир у Јели­сијуму; Писмо Вука Караџића кнезу Милошу Обрено­вићу (одломци)
 11. Петар II Петровић Његош: Горски вијенац
 12. Бранко Радичевић: Кад млидија’ умрети
 13. Ђура Јакшић: На Липару; Орао
 14. Јован Јовановић Змај: Ђулићи увеоци (избор из акредитова­них читанки)
 15. Лаза Костић: Међу јавом и мед сном; Santa Maria della Salute

Б. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ И ТЕРМИНИ

 • барокне тенденције у српској књижевности
 • просветитељство
 • сентиментализам
 • класицизам
 • писмо
 • аутобиографија
 • лирска поезија (карактеристике и врсте)
 • стих
 • строфа (врсте строфа)
 • рима (врсте риме)
 • структура лирске песме
 • песничка слика
 • версификација
 • трохеј
 • јамб
 • дактил
 • метафора
 • персонификација
 • алегорија
 • иронија
 • асиндет
 • полисиндет
 • анафора
 • епифора
 • симплоха
 • ономатопеја
 • алитерација
 • асонанца
 • романтизам (одлике, поетика, представници)
 • гротескно
 • лирско-епска поезија (поема)

Окружни ниво такмичења

А. ПИСЦИ И КЊИЖЕВНА ДЕЛА

 1. Оноре де Балзак: Предговор Људској комедији (одломак); Чича Горио
 2. Николај Васиљевич Гогољ: Шињел
 3. Светозар Марковић: Певање и мишљење
 4. Јаков Игњатовић: Вечити младожења (одломци из акреди­тованих читанки)
 5. Иво Андрић: Мост на Жепи; Пут Алије Ђерзелеза

Б. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ И ТЕРМИНИ

 • реализам (одлике, поетика, представници)
 • реалистички роман
 • лик у реалистичком делу (типичност, индивидуалност)
 • врсте мотивације у књижевним делима реализма

Републички ниво такмичења

А. ПИСЦИ И КЊИЖЕВНА ДЕЛА

 1. Милован Глишић: Глава шећера
 2. Лаза Лазаревић: Ветар
 3. Радоје Домановић: Данга
 4. Бранислав Нушић: Госпођа министарка
 5. Симо Матавуљ: Поварета
 6. Лав Николајевич Толстој: Ана Карењина
 7. Драгослав Михаиловић: Кад су цветале тикве

Б. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ И ТЕРМИНИ

 • реалистичка приповетка
 • хумор
 • сатира
 • савремени роман (теме, мотиви, ликови, тип јунака, приповедачке технике – односи се на роман Кад су цветале тикве)

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Општински ниво такмичења

А. ПИСЦИ И КЊИЖЕВНА ДЕЛА

 1. Шарл Бодлер: Везе; Албатрос; Читаоцу
 2. Артур Рембо: Самогласници
 3. Антон Павлович Чехов: Ујка Вања
 4. Богдан Поповић: Антологија новије српске лирике (Предговор)
 5. Алекса Шантић: Вече на шкољу; Претпразничко вече
 6. Јован Дучић: Сунцокрети; Јабланови; Човек говори Богу
 7. Милан Ракић: Искрена песма; Јасика
 8. Владислав Петковић Дис: Можда спава; Тамница; Нирвана
 9. Сима Пандуровић: Светковина; Потрес
 10. Војислав Илић: У позну јесен
 11. Борисав Станковић: Коштана; Нечиста крв
 12. Јован Скерлић: О Коштани

Б. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ И ТЕРМИНИ

 • модерна (карактеристике, представници)
 • симболизам
 • импресионизам
 • симбол
 • стих: једанаестерац, дванаестерац, александринац
 • слободни стих
 • метонимија
 • синегдоха
 • парадокс
 • алузија
 • апострофа
 • реторско питање
 • инверзија
 • елипса
 • рефрен
 • нарација (приповедање: хронолошко, ретроспек­ција)
 • дескрипција (опис)
 • дијалог
 • монолог
 • унутрашњи монолог
 • доживљени говор
 • приповедачки коментар
 • пишчев коментар
 • казивање у првом, другом, трећем лицу
 • драма у ужем смислу (особине)
 • модерна драма (психолошка, импресионистичка)

Окружни ниво такмичења

А. ПИСЦИ И КЊИЖЕВНА ДЕЛА

 1. Петар Кочић: Мрачајски прото
 2. Франц Кафка: Процес; Преображај
 3. Милутин Бојић: Плава гробница
 4. Душан Васиљев: Човек пева после рата
 5. Милош Црњански: Суматра; Сеобе I

Б. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ И ТЕРМИНИ

 • песма у прози
 • књижевни манифест
 • авангарда
 • футуризам
 • експресионизам
 • надреализам
 • манифести авангардних покрета
 • српска књижевност између два рата (међуратна књи­жевност)

Републички ниво такмичења

А. ПИСЦИ И КЊИЖЕВНА ДЕЛА

 1. Момчило Настасијевић: Запис о даровима моје рођаке Ма­рије
 2. Иво Андрић: На Дрини ћуприја
 3. Тин Ујевић: Свакидашња јадиковка
 4. Растко Петровић: Људи говоре
 5. Избор из лирике европске модерне (Рилке, Блок, Аполинер – избор из акредитованих читанки)
 6. Избор из међуратне српске поезије (Десанка Максимовић, Милан Дединац, Раде Драинац, Оскар Давичо, Алек­сандар Вучо, Душан Матић – избор из акредитованих читанки)

Б. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ И ТЕРМИНИ

 • сценски језик (визуелни и акустички сценски знаци)
 • драма на сцени: публика, глумац, режија, лектор, сценограф, костимограф

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Општински ниво такмичења

А. ПИСЦИ И КЊИЖЕВНА ДЕЛА

 1. Васко Попа: Каленић; Кора (избор из акредитованих читанки)
 2. Иван Л. Лалић: Писмо; Језеро у јесен
 3. Стеван Раичковић: циклус песама Записи о црном Владимиру
 4. Семјуел Бекет: Чекајући Годоа
 5. Албер Ками: Странац; Мит о Сизифу (одломак)
 6. Вилијем Шекспир: Хамлет
 7. Волфганг Гете: Фауст
 8. Фјодор Михаилович Достојевски: Злочин и казна
 9. Миодраг Павловић: Научите пјесан; Пробудим се
 10. Бранко Миљковић: Ватра и ништа (избор из акредитованих читанки)
 11. Иво Андрић: Проклета авлија

КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ И ТЕРМИНИ обрађивани у претходним разредима, као и у завршном, четвртом разреду, уз наведена књижевна дела(са општинског нивоа такмичења)

Окружни ниво такмичења

А. ПИСЦИ И КЊИЖЕВНА ДЕЛА

 1. Десанка Максимовић: Тражим помиловање (избор из акре­дитованих читанки)
 2. Меша Селимовић: Дервиш и смрт
 3. Добрица Ћосић: Корени
 4. Борислав Пекић: Човек који је јео смрт, 1793. (приповетка)
 5. Бранко Ћопић: Башта сљезове боје
 6. Љубомир Симовић: Путујуће позориште Шопаловић
 7. Александар Поповић: Развојни пут Боре Шнајдера

КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ И ТЕРМИНИ обрађивани у претходним разредима, као и у завршном,четвртом разреду, уз наведена књижевна дела(са окружног нивоа такмичења)

Републички ниво такмичења

А. ПИСЦИ И КЊИЖЕВНА ДЕЛА

 1. Милорад Павић: Хазарски речник
 2. Михаил Булгаков: Мајстор и Маргарита
 3. Данило Киш: Енциклопедија мртвих (приповетка)
 4. Бранимир Шћепановић: Уста пуна земље
 5. Душан Ковачевић: Балкански шпијун
 6. Избор из светске лирике 20. века (Жак Превер, В. Х. Одн, Ана Ахматова, Јосиф Бродски – избор из акредитова­них читанки)

КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ И ТЕРМИНИ обрађивани у претходним разредима, као и у завршном, четвртом разреду, уз наведена књижевна дела(са републичког нивоа такмичења)


Састављачи тестова су обавезни да прате наставне са­држаје за поједине разреде и нивое такмичења.

Према Правилнику о организовању и спровођењу такмичења „Књижевна олимпијада”, извештаји са окружног такмичења достављају се организаторима у табе­лама, заједно са списковима учесника (уз назив школе и име наставника) и освојеним бројем бодова, на мејл Друштва (drustvosj@fil.bg.ac.rs) у року од три дана од завршеног такмичења. Моле се задужени представници школских округа у Србији да резултате шаљу обједиње­но (не свака школа или група школа само у своје име). Извештаји који не стигну на време, који су непотпуниили се шаљу у више наврата, онемогућавају Друштво да такмичење настави планираном динамиком.

Литература за учеснике такмичења

Садржаји такмичења су ревидирани садржаји редовне наставе српског језика и књижевности прописани важећим наставним плановима и програмима за средње стручне шко­ле и новим програмима наставе и учења за различите смеро­ве гимназије. Друштво за српски језик и књижевност Србије објавило је збирке тестова са првих шест такмичења Књи­жевне олимпијаде у којима се могу наћи модели задатака за све разреде.

Напомене: На свим нивоима такмичења биће испитано градиво реализовано до тог нивоа такмичења и градиво предвиђено за све претходне нивое такмичења, као и градиво предвиђено за све претходне разреде.

Састављачи тестова ће приликом свог рада пратити план дистрибуције наставног садржаја, дат у овом Инфор­матору. Текстови ван програма могу се користити само за испитивање области Разумевање прочитаног текста и у скла­ду са натпрограмским захтевима стандарда (описа ученич­ких постигнућа).

Учесници такмичења за свој рад и припрему користе искључиво уџбенике који су одобрени од Министарства просвете Републике Србије (www.mpn.gov.rs), али су оба­везни да све књижевноисторијске, књижевнотеоријске и књижевнокритичке појмове и тумачења ускладе са реле­вантним достигнућима науке о књижевности, јер ће се као тачни одговори признавати само они који су засновани и по­тврђени у науци о књижевности.